skip to Main Content

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l´ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d´ un fitxer automatitzat responsabilitat de DAOS 2002, S.L., CIF: B62794078, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34309, Foli 135, Fulla Nº B242524, i de DAOS EXPRES, S.L., CIF: B86303252, inscrita en el Registre Mercantil 6008103459172, Asiento: 1/2248/954, Folio 137, Prot. 2011/1468/N/30/09/2011. La finalitat d´ aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l´autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.mbeprat.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Daos 2002, S.L. i Daos Express, S.L. de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a Daos 2002 S.L. o a tercers.

Daos 2002, S.L. i Daos Express, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d´ Internet de Daos 2002, S.L. i Daos Express, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, Daos 2002, S.L. i Daos Express no assumeixen cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´internet. Els continguts i informacions de les pàgines d´internet de Daos 2002, S.L. i Daos Express, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´exercici de la seva professió. No obstant, els continguts no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d´ Internet de Daos 2002, S.L. i Daos Express, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Daos 2002, S.L. Daos Express, S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Daos 2002, S.L. i Daos Express, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que Daos 2002, S.L. i Daos Express ofereixen a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Daos 2002, S.L.,i de Daos Express, S.L. amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a mbe112@mbe.es

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per Daos 2002, S.L. i Daos Express, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Daos 2002, S.L. i de Daos Express, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s´informi mitjançant l´ adquisició d´ un producte o servei. Daos 2002, S.L. i Daos Express, S.L. no confereixen a l´adquirent cap dret d´alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se Daos 2002, S.L. i Daos Express, S.L. tots aquests drets. La cessió d´aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s´estén, a més a més del contingut inclòs a Daos 2002, S.L., i Daos Express S.L. als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

Daos 2002, S.L. i Daos Express han obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s´han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, Daos 2002, S.L. i Daos Express, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s´ ha de confiar en ella como si ho fos. Daos 2002, S.L. i Daos Express, S.L. declinen expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d´ aquesta web.

Daos 2002, S.L. i Daos Express, S.L. es reserven la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d´ ella, sense necessitat d´ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l´ usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas Daos 2002, S.L., Daos Express, S.L. les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l´ ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d´ aquesta o dels seus virus informàtics, d´ errades operatives o d´ interrupcions en el serveis o transmissió o d´ errades en la línea en l´ ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

Daos 2002, S.L. i Daos Express, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d´ un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l´ usuari. Daos 2002, S.L i Daos Express, S.L.. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d´ un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l´ ús o mal ús d´ un vincle, o de la Informació obtinguda a través d´ ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l´ accés, o de l´ intent d´ utilitzar o d´ utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de Daos 2002, S.L. o Daos Express, S.L. com a l´ accedir a la informació d´ altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l´ ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l´ última vegada que l´ usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l´ usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d´ accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L´ usuari té la opció d´ impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, Daos 2002, S.L. i Daos Express, S.L. no es responsabilitzen de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de Daos 2002, S.L. i de Daos Express, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d´ explotació i reproducció d´ aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s´ estableixin des d´ ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de Daos 2002, S.L., i Daos Express, S.L. són propietat exclusiva d´aquestes, tret que s´ especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per Daos 2002, S.L., i Daos Express, S.L. per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d´ aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l´ Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Daos 2002, S.L. ni de Daos Express, S.L. l´ ús que l´ usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d´ aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d´ aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Daos 2002, S.L. i de Daos Express, S.L.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L´ usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Membres de:
Col·laboradors:
Back To Top