skip to Main Content

naturalesa dels serveis

1.1. Aquest contracte es conclou entre el client i el franquiciat de MBE identificat en el revers d’aquest document (d’ara endavant, el “Punt de venda MBE”), propietat d’empresaris independents que operen sota la marca MBE a través d’un contracte de franquícia subscrit amb MBE SPAIN 2000, S.L. Qualsevol referència a MBE en aquest document s’entén feta al Punt de venda MBE i en cap cas a MBE SPAIN 2000, S.L.
1.2. Aquest contracte regula una prestació de serveis de transport, que s’ha de dur a terme d’acord amb el previst en la Llei 15/2009 d’11 de Novembre, de contracte de transport terrestre de mercaderies (d’ara endavant, “Llei 15/2009”) i per l’Ordre FOM/1882/2012, d’1 d’agost (d’ara endavant, “Ordre FOM/1882/2012”), en el cas de transport dins d’Espanya, i pel Conveni de Ginebra de 1956, relatiu al contracte de transport internacional de mercaderies per carretera (d’ara endavant, el “CMR”), per al cas de transport internacional. Així mateix, serà aplicable qualsevol altra norma que modifiqui, complementi, ampliï o derogui les nomenades en aquest paràgraf.
1.3. A aquest efecte d’aquest document, s’entén per serveis de transport qualsevol servei de recollida, transport, distribució i lliurament d’enviaments (d’ara endavant, els “serveis”). La prestació dels serveis s’inicia amb la recollida dels enviaments, ja sigui en el lloc indicat pel client o en el Punt de venda MBE.

Objecte

D’acord amb el que estableix la normativa nacional i internacional aplicable, s’entén per servei de transport quan el transportista s’obliga davant del client, a canvi d’un preu, a traslladar mercaderies d’un lloc a un altre i posar-les a la disposició de la persona que es designi, utilitzant mitjans mecànics amb capacitat de tracció pròpia.

Responsabilitat

3.1. El Proveïdor garanteix al Client els drets dels usuaris contemplats en la normativa aplicable i especialment el secret i inviolabilitat de les comunicacions de conformitat amb el previst en l’article 18.3. de la Constitució Espanyola. A tals efectes, el Proveïdor es compromet a no facilitar dada alguna relativa a l’existència de l’enviament postal, a la seva classe, a les seves circumstàncies exteriors, a la identitat del remitent i del destinatari, ni a les seves adreces, a excepció dels supòsits en què vengui legalment obligat.

3.2. El Client declara i garanteix que (i, en el menester, es compromet en relació amb qualsevol enviament a efectuar a l’empara d’aquest Acord a):
i. Ostenta la titularitat, legitimitat o drets necessaris per a l’ús de quantes dades, incloses les personals de tercers, gràfics, signatures, marques, símbols o qualsevol altre signe que aquest inclogui en el contingut de la comunicació que transmeti per a la prestació de serveis pel Proveïdor.
ii. Els enviaments han estat preparats en instal·lacions segures, per personal de confiança contractat per ell mateix.
iii. Els enviaments han estat protegits contra qualsevol tipus d’intromissió no autoritzada durant la seva preparació, magatzematge i transport abans del lliurament dels mateixos al Proveïdor.
iv. Els enviaments no contenen cap dels articles prohibits o restringits per la IATA (International Air Transport Association), la ICAO (International Civil Aviation Organization), ADR (European Road Transport Regulation on dangerous goods), o per qualsevol organisme competent.
v. Els enviaments no contenen objectes prohibits, entenent com a objectes prohibits aquells la circulació dels quals no es permet per motius de seguretat, de sanitat pública, utilitat general i de protecció del servei postal universal, de conformitat amb l’enumeració prevista en l’article 16 del Reial decret 1829/1999.
vi. Els enviaments es troben apropiadament embalats per al seu transport segur, i identificats amb les adreces de destinació correctes.
vii. Totes les lleis i regulacions aplicables de duanes, importació, exportació i unes altres han estat complertes.
3.3. A l’efecte de verificar l’anterior, el Client facilitarà una descripció completa del contingut de l’enviament en el corresponent albarà i permetrà al Proveïdor, sense notificació prèvia, la comprovació per motius de seguretat d’aquests enviaments, incloent l’ús d’equips de RAIGS X.

MESURES DE SEGURETAT A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

4.1. Quan es tracti d’un transport internacional, el Punt de venda MBE respondrà enfront del client de conformitat amb l’establert en el CMR. La responsabilitat del Punt de venda MBE per pèrdua, per dany de l’enviament o per enviament afectat del mateix, es regirà pel CMR i es limita a la quantitat de 8,33 Drets Especials de Gir (DEG)per quilo brut perdut o perjudicat. En cas de retard en el qual el client pugui demostrar que ha sofert una pèrdua en conseqüència, la responsabilitat del Punt de venda MBE es limita al reemborsament de la quantitat que el client hagi abonat com a pagament pel transport pel que fa a l’enviament en qüestió o la part del mateix que hagués sofert el retard.

4.2 .Quan es tracti d’un transport dins d’Espanya, la responsabilitat del Punt de venda MBE per pèrdua, total o parcial, o per avaria de l’enviament o parteix afectada del mateix, es regirà per la Llei 15/2009 i per l’Ordre FOM/1882/2012. En cas de pèrdua total o parcial de les mercaderies, el Punt de venda MBE estarà obligat a indemnitzar pel valor de les mercaderies no lliurades, prenent com a base el valor que tinguessin al moment i lloc en què Punt de venda MBE les va rebre per al seu transport.

En cas d’avaries, el Punt de venda MBE estarà obligat a indemnitzar la pèrdua de valor que experimentin les mercaderies. La indemnització equivaldrà a la diferència entre el valor de les mercaderies al moment i lloc en què el Punt de venda MBE les va rebre per al seu transport i el valor que aquestes mateixes mercaderies haurien tingut amb les avaries en idèntic temps i lloc. El valor de les mercaderies es determinarà atenent al preu de mercat o, en defecte d’això, al valor de mercaderies de la seva mateixa naturalesa i qualitat.

La indemnització per pèrdua o avaria no podrà excedir d’un terç de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM)/dia per cada quilogram de pes brut de mercaderia perduda o avariada.

En cas de retard, la responsabilitat del Punt de venda MBE es limitarà a indemnitzar el perjudici que es provi que ha ocasionat aquest retard, no excedint mai aquesta indemnització del preu del transport que el client hagi abonat com a pagament pel transport pel que fa a l’enviament o la part del mateix que hagués sofert aquest retard.

El Punt de venda MBE no respondrà en cas de pèrdua, avaria o retard, si prova que la pèrdua, l’avaria o el retard han estat ocasionats per culpa del client o del destinatari, per una instrucció d’aquests no motivada per una acció negligent del Punt de venda MBE, per vici propi de les mercaderies o per circumstàncies que el Punt de venda MBE no va poder evitar i les conseqüències de la qual no va poder impedir.

4.3 No obstant l’anterior, si el client contracta el servei “MBE SafeValue”, la indemnització haurà de ser conforme amb les condicions que s’especifiquen en el següent link www.mbe.es/aig-contrato.

En cas d’anar assegurat directament pel courier, serà aquest qui es responsabilitzi del reemborsament de les despeses de reparació o substitució en funció del valor de les mercaderies declarades i degudament demostrades pel client.

En cas que el client hagués triat prèviament el servei de “MBE SafeValue”, MBE no serà responsable de la falta de reemborsament a causa de l’omissió i / o presentació inexacta de la documentació necessària requerida per a la gestió del procediment de compensació.

4.4 En els altres casos, la responsabilitat del punt de venda MBE no superarà en cap cas, el preu (sense IVA) abonat pel Client en concepte de servei postal sol·licitat.

4.5. Qualsevol reclamació haurà de ser enviada per escrit al punt de venda MBE, a l’adreça indicada en l’encapçalament d’aquest Acord, i rebuda per aquest en un termini de trenta (30) dies a partir de la data en què el punt de venda MBE va acceptar l’enviament. En cas contrari, el punt de venda MBE quedarà eximit de tota responsabilitat.

4.6. El punt de venda MBE no serà responsable de les pèrdues o danys derivats de circumstàncies alienes al seu control. Aquestes circumstàncies inclouen però no es limiten a: dany elèctric o magnètic; esborrat d’imatges electròniques o fotogràfiques, dades o enregistraments; qualsevol defecte o característica relacionada amb els embalums, amb independència de si aquestes són conegudes o no pel punt de venda MBE; qualsevol acció o omissió per part de persones no empleades o contractades pel punt de venda MBE; “Força Major” -ex. terratrèmols, huracans, tempestes, inundacions, boira, guerres, accidents aeris, bloqueig de l’avió, vagues o commoció civil, accions sindicals-.

4.7. De la mateixa manera, el punt de venda MBE no es responsabilitza de cap manera per pèrdues o danys ocasionats per demores excepte en els supòsits en què venja legalment obligat a això.

4.8 Ampliació de cobertura: Tret que el client indiqui expressament el contrari, es facturarà automàticament un 8% sobre el valor dels ports, amb un mínim d’1,25 €. La cobertura en aquests casos ascendeix a un valor total de 21 €/kg, amb un màxim de 1.502,53 € per enviament.

RESPONSABILITAT DEL CLIENT

5.1. El client es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la llei, la moral, la salut, l’ordre públic i els bons costums generalment acceptades, i a mantenir indemne al Punt de venda MBE de qualsevol reclamació derivada de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions.
5.2 El client garanteix que té la titularitat, la legitimitat o els drets necessaris per a l’ús de qualsevol dada, inclosos les dades personals de tercers, gràfics, signatures, marques, símbols o qualsevol altre signe que inclogui en el contingut de la comunicació que transmeti perquè el Punt de venda MBE pugui prestar els serveis. En conseqüència, s’obliga a mantenir indemne al Punt de venda MBE de qualsevol reclamació derivada de l’incompliment d’aquestes obligacions.

PROTECCIO DE DADES

6.1. D’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades del client seran incloses en la base de dades del Punt de venda MBE amb tal de dur a terme l’encàrrec i l’enviament de propostes i informació de caràcter comercial relatives als serveis i productes propis del Punt de venda MBE, com també per extreure informació de caràcter estadístic.

6.2 El client autoritza la cessió de les seves dades a MBE SPAIN 2000, S.L., màster franquiciat de MBE a Espanya, únicament per a les finalitats estadístiques i de promoció dels serveis que ofereixen els Punts de venda MBE.

6.3 El client pot exercir davant el Punt de venda MBE i davant MBE SPAIN 2000, S.L., els drets previstos legalment i, concretament, els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, mitjançant una sol·licitud dirigida per correu postal o correu electrònic al Punt de venda MBE, a les adreces indicades en el revers d’aquest document, o a MBE SPAIN 2000, S.L., a les següents adreces: Travessera de Gràcia, 58, 4o 2a, 08006 Barcelona, mbe@mbe.es.

LEGISLACIÓ APLICABLE, JURISDICCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

7.1. La prestació de serveis regulada en aquestes condicions es regeix per la legislació espanyola. Per tractar qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació al present contracte, les parts se sotmeten a la jurisdicció que correspongui en conformitat al que es disposa en la normativa espanyola vigent que sigui aplicable. No obstant això, en els casos en què aquesta norma prevegi la possibilitat de les parts de sotmetre’s a un fur, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Justícia del lloc on el Punt de venda MBE tingui el seu domicili.

Les parts renuncien expressament a sotmetre qualsevol controvèrsia a les Juntes Arbitrals de Transport, previstes en els articles 37 i 38 de la Llei 16/1987, d’ordenació dels transports terrestres, i altres disposicions vigents que siguin aplicable.

7.2 Aquest document conté l’acord íntegre entre el client i el Punt de venda MBE sobre les matèries que s’indiquin, i substitueix tots els acords anteriors, verbals o per escrit, que puguin vincular les parts sobre les matèries aquí exposades.

IMPORTACIONS

8.1. El client assumirà totes les despeses i càrrecs generats o derivats dels serveis prestats per [MBE] incloent, sense caràcter limitatiu, els aranzels i impostos en què incorri [MBE] en prestar el servei contractat i, en particular, pel propi despatx dels enviaments postals en la duana corresponent. El client es compromet a pagar aquestes despeses i càrrecs al moment del lliurament dels citats enviaments.

8.2. De la mateixa manera, el client haurà de mantenir indemne a [MBE] per qualsevol despeses per reclamacions, danys i perjudicis, multes i altres conceptes derivats de la falta de pagament dels imports i conceptes abans esmentats.

INFORMACIÓ DE REFERÈNCIA

9.1. Incidències no imputables al Proveïdor: No serà imputable al Proveïdor el retard o la impossibilitat d’ultimar el lliurament d’un enviament per (i) absència, desconeixement, defunció sense haver deixat hereus o refús del destinatari, (ii) deficiència en les dades de lliurament facilitats pel remitent o (iii) impagament dels serveis prestats en destinació (“incidències no imputables al Proveïdor”). El remitent haurà de suportar totes les despeses que es derivin de les incidències no imputables al Proveïdor, inclosos, si s’escau, els costos i assegurances de posteriors lliuraments de l’enviament o de tornada del mateix al seu origen.

9.2. Controls d’exportació

  1. El Client assumeix la seva responsabilitat i garanteix el compliment de qualsevol regulació que resulti aplicable en relació amb els controls d’exportació, respecte al seu enviament. Queden incloses, sense caràcter limitatiu, les regulacions que prohibeixen el comerç no autoritzat de béns i serveis militars i estratègics, les regulacions relatives a acords comercials o financers, així com les regulacions que imposen condicions a la comercialització de determinades tecnologies, informacions o productes.
    ii. El Client també garanteix que no ens lliurarà al Proveïdor cap enviament si ell o alguna de les parts involucrades estan incloses en alguna llista de sancions de Nacions Unides, o de qualsevol altra nació, regió o comunitat autònoma que sigui anàloga a aquella o que la complementi o implementi.
    iii. El Client indicarà si el seu enviament està subjecte a controls reguladors previs a la seva exportació i facilitarà al Proveïdor tota la informació i documentació necessària per complir amb la regulació que resulti aplicable.
    iv. El Client serà responsable de determinar i obtenir al seu propi cost qualsevol llicències o permisos siguin necessaris en relació amb el seu enviament, excepte l’obtenció de les llicències necessàries per dur a terme la prestació dels serveis postals. El Client garantirà que el destinatari està autoritzat a rebre l’enviament de conformitat amb la regulació del país d’origen, de destinació i de qualsevol altre país que pogués reclamar jurisdicció sobre l’enviament.
    v. El Proveïdor no assumeix la responsabilitat enfront del Client o enfront de qualsevol altra persona, entitat o organisme per l’incompliment de la regulació que resulti aplicable en relació amb els controls d’exportació, respecte a l’enviament, així com tampoc per les sancions, mesures restrictives o embargaments que es poguessin derivar.

9.3.Dret d’inspecció: El Client queda informat i consent que el Proveïdor o qualsevol autoritat governamental, incloent Duanes, pugui obrir i inspeccionar el seu enviament a qualsevol moment i sense notificació prèvia.

9.4. Reclamacions: La reclamació per dany, avaria i pèrdua total o parcial del contingut de l’enviament haurà de fer-se en les 24 hores següents al rebut del mateix, tret que el dany, avaria i pèrdua total o parcial fos manifest, en aquest cas la reclamació haurà de fer-se al mateix moment del lliurament. Una vegada formalitzada la reclamació dins dels terminis descrits, les accions legals corresponents prescriuran a l’any. El Proveïdor no serà responsable pels guanys que el remitent, el destinatari o qualsevol tercer hagin deixat d’obtenir com a conseqüència del dany, avaria i pèrdua total o parcial del contingut de l’enviament.

9.5. Normes de seguretat per a l’enviament via aèria:
i. El Client garantirà en emplenar l’albarà i en efectuar el lliurament, al Proveïdor que el seu enviament no conté cap article prohibit conforme a les disposicions nacionals que regulen la seguretat dels enviaments aeris.
ii. El Client proporcionarà una descripció completa del contingut de l’enviament en l’albarà, si bé la seva responsabilitat no quedarà extingida per haver facilitat aquesta informació.
iii. El Client queda informat que el seu enviament pot ser sotmès a revisions de seguretat, que podran incloure la utilització d’equips de raigs X, així com a la inspecció i obertura del mateix.
iv. El Client certifica que ha preparat el seu enviament en instal·lacions segures, per empleats de la seva confiança, i que el seu enviament ha estat protegit contra qualsevol tipus d’interferències il·lícites durant la seva preparació, magatzematge i trasllat fins a la seva acceptació per ser enviat.

9.6. Consideracions específiques per a Portugal: Tota la mercaderia que viatgi dins de Portugal haurà d’anar acompanyada de factures originals, preferiblement en sobres “Packing List” o “Conté Documentació”.

9.7. Consideracions específiques per a Andorra, Ceuta, Melilla i Gibraltar: Tota la mercaderia que viatgi dins d’Andorra, Ceuta, Melilla i Gibraltar anar acompanyada de la següent documentació:
i. Factura original de la compravenda, juntament amb tres còpies de la mateixa.
ii. Especificació de les dades fiscals del remitent i el del consignatari, i indicació del valor de la mercaderia.
iii. Si es tracta d’una operació no comercial, declaració jurada del remitent, explicant el motiu de l’enviament, detallant el contingut del mateix i afirmant que es tracta d’un enviament no comercial.

9.8. Unitat de document: Als efectes oportuns, el Proveïdor i el Client deixen expressa constància que la Sol·licitud d’obertura de compte i l’Acord per a clients constitueixen un únic document.

REMUNERACIÓ

10.1. El preu dels serveis objecte d’aquest Acord s’ajustarà d’acord amb les tarifes d’enviaments indicades en l’Annex I (les “Tarifes”), més l’IVA corresponent o qualsevol altre impost indirecte o aranzel que grava la prestació dels serveis.
10.2. El Proveïdor es reserva el dret a variar a l’alça les Tarifes en aquells supòsits en què es produeixi un augment dels preus del combustible o de qualsevol altres costos relacionats amb la prestació dels serveis postals. Per a l’aplicació d’aquestes pujades hi haurà prou amb que el Proveïdor notifiqui al Client l’import de la mateixa/s.
10.3. El Proveïdor emetrà una factura dins dels últims 5 dies de cada període [mensual, trimestral] que haurà de ser abonada pel Client dins dels 15 dies següents a la seva recepció, mitjançant rebut domiciliat en el compte bancari de la qual és titular el Client, indicada a l’apartat de Forma de pagament en l’anvers.
10.4. El Client assumirà totes les despeses degudament justificades, incorregudes pel Proveïdor en ocasió de la prestació dels serveis objecte d’aquest Contracte. Aquestes despeses es carregaran en la factura del període en el qual s’hagin realitzat, indicant el motiu i adjuntant-se còpia dels justificants.
10.5. En el cas de retard en el pagament de qualsevol quantitat deguda sota el present Acord, el Client haurà d’abonar interessos de demora calculats de conformitat amb el establert en la Llei 3/2004, de 29 de desembre (segons ha estat modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol) per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials o en la normativa que resulti d’aplicació. Així mateix, el Client haurà de sufragar totes les despeses de devolució que s’originin. En el cas de retard en el pagament superior a seixanta (60) dies, el Client serà declarat en morositat i el Proveïdor li obrirà el corresponent expedient de morositat i procedirà a efectuar-li l’oportú requeriment de mora en el pagament per mitjà de notificació fefaent.
10.6. En cas de terminació del present Acord per qualsevol causa, el Client haurà d’abonar al Proveïdor qualsevol quantitat pendent per serveis prestats amb anterioritat a la terminació de l’Acord.

DURADA

11.1. El Contracte tindrà una durada inicial des de la data de la seva signatura fins al 31 de desembre del present any.
11.2. El Contracte es prorrogarà per períodes successius anuals, tret que qualsevol de les Parts notifiqui per escrit a l’altra la seva voluntat de donar-ho per finalitzat amb, al menys 30 dies d’antelació a l’expiració del període inicial o al de qualsevol de les seves pròrrogues.
11.3. Sense perjudici de l’anterior, qualsevol de les Parts podrà acabar anticipadament el present Acord, a qualsevol moment, mitjançant preavís escrit dirigit a l’altra Part amb una antelació mínima de 30 dies.

CESSIÓ

12.1. El Client no podrà cedir els drets i obligacions derivats d’aquest Acord sense el previ consentiment per escrit del Proveïdor.
12.2. El Proveïdor podrà cedir els drets i obligacions derivats d’aquest Acord sense el previ consentiment per escrit del Client. Aquesta cessió, si s’escau, haurà de ser comunicada pel Proveïdor al Client no més tard dels quinze (15) dies següents a la seva materialització.

PRIMACIA DE L'ACORD

13.1. El present Acord constitueix el compromís íntegre aconseguit entre les Parts fins avui de la seva signatura pel que fa a les matèries contingudes en el mateix i substitueix i deroga tots els acords anteriors, verbals o per escrit, en relació amb el seu objecte.

 

Membres de:
Col·laboradors:
Back To Top